เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท จัดการลู่ปั่นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เว็บไซต์ บริษัท จัดการลู่ปั่นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (“ซีทีเอ็มเอสอี”) ผู้บริหารจัดการสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต


อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยซีทีเอ็มเอสอี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/1 หมู่ที่1 ถนน สุวรรณภูมิ4 ตำบลหนองปรืออำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (เว็บไซต์และเว็บเพ็จดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์”) เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ การเสนอการใช้งาน ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆทั้งสิ้น การใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์นั้น ๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้


ซีทีเอ็มเอสอีขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆที่กำหนดอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ซีทีเอ็มเอสอีรวบรวมได้ จากซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ของซีทีเอ็มเอสอี
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ


ซีทีเอ็มเอสอีอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ (เว็บไซต์อื่น ๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของซีทีเอ็มเอสอีหรือบริษัทในเครือของซีทีเอ็มเอสอี) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใด ๆ ก็ตามซีทีเอ็มเอสอีจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อม ต่อกับซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ ทั้งนี้ ซีทีเอ็มเอสอีมิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และซีทีเอ็มเอสอีจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น ซีทีเอ็มเอสอีมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น


การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ซีทีเอ็มเอสอีจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆก็ตาม ซีทีเอ็มเอสอีจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นซีทีเอ็มเอสอีจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม
การชดใช้ค่าเสียหาย


ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับซีทีเอ็มเอสอีสำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ซีทีเอ็มเอสอีได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์โดยบุคคลอื่นใด โดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ


ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของซีทีเอ็มเอสอีและ ของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ (ซึ่งรวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ของซีทีเอ็มเอสอีและของบุคคลที่สาม โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิของบริษัททั้งหลาย ที่บริษัทอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใด ๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธนาคารหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ) หรือใช้ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัท
การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน


บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใด ๆของซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย


เงื่อนไขหนึ่งในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ของท่านคือท่าน จะต้องไม่ใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ ในลักษณะใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่ง ความสามารถ หรือทำให้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด


ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านซีทีเอ็มเอสอีไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆก็ตาม ซีทีเอ็มเอสอีไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีทีเอ็มเอสอีไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใด ๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ


ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่าซีทีเอ็มเอสอีจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใด ๆที่ท่านทำผ่านทางซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ
กฎหมายที่ใช้บังคับ


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับซีทีเอ็มเอสอีอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้ซีทีเอ็มเอสอีเว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับซีทีเอ็มเอสอีแต่อย่างใดทั้งสิ้น